vmd.selection.del_macro

vmd.selection.del_macro()

Delete an atom selection macro, by name

Parameters:name (str) – Macro name to delete